Bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030

De Efteling is sinds de opening van het Sprookjesbos in 1952 uitgegroeid tot een van de grootste attractieparken van Europa. Om deze positie vast te houden en de continuïteit van de organisatie te waarborgen, wil de Efteling doorgroeien tot een internationale bestemming met jaarlijks 5 miljoen bezoeken. Om bezoekers uit binnen- en buitenland te stimuleren het park te bezoeken, moet de Efteling blijven investeren in nieuwe attracties en haar verblijfsmogelijkheden uitbreiden. De gewenste groei van de Efteling sluit aan op de ambities van de provincie Noord-Brabant, regio Midden-Brabant en gemeente Loon op Zand.

Bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030
De gemeente, provincie en de Efteling hebben gezamenlijke belangen bij de groei van de Efteling, bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid en de economische ontwikkeling van de regio. Daarom is samen gekeken hoe de groei het beste kan plaatsvinden. In 2015 werden daarom de eerste schetsen van het bestemmingsplan 'Wereld van de Efteling 2030' op papier gezet.

In het bestemmingsplan staat de ruimtelijke ontwikkeling van de Efteling tot 2030 centraal. Het plan geeft onder meer aan in welke richting uitbreiding van het park zal plaatsvinden, welke zones gereserveerd zijn voor verblijf of andere rustige vormen van recreatie, hoe het parkeren wordt geregeld en hoe gezorgd kan worden dat de Efteling, de kern Kaatsheuvel en de regio goed bereikbaar blijven. Voor overheden vormt het een kader om deelplannen, zoals de bereikbaarheid en vergunningen, aan te toetsen.

Uitbreiding buiten de grenzen
Het is voor het eerst sinds lange tijd dat de Efteling de hekken van het attractiepark wil gaan verplaatsen. Dit is nodig om het groene karakter te behouden en de maximale bebouwingsgrens van 11% te kunnen blijven hanteren in het huidige attractiepark en oostelijke uitbreiding. De investeringen zijn dan ook gericht op bereikbaarheid en ruimte voor alle gasten en natuurbehoud.

Zorgvuldig traject
Aan het bestemmingsplan is een zorgvuldig traject voorafgegaan. Dat traject is gestart op basis van de structuurvisie van de gemeente Loon op Zand. Op verzoek is vervolgens gezamenlijk een nota Ambities & Uitgangspunten, een Masterplan en een Ontwerp Bestemmingsplan opgesteld. Deze plannen zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Ook is er een uitgebreid verkeersonderzoek uitgevoerd en een milieueffectrapportage toegevoegd. Het bestemmingsplan is de laatste fase van het hele traject.

Belanghebbenden, zoals omwonenden, buurgemeenten en maatschappelijke organisaties zijn op verschillende momenten in het proces betrokken, onder meer door middel van maatschappelijke raadplegingen, inloopavonden en formele inspraakmomenten. Hierdoor zijn de plannen steeds aangepast.

 

Tijdlijn

  • In 2015 werden de eerste schetsen voor het bestemmingsplan 'Wereld van de Efteling 2030' op papier gezet.

  • In de periode van 2015 tot 2018 werden er diverse inloopavonden georganiseerd voor buurtbewoners en werd er met veel partijen gesproken. Met al deze input werd een definitief plan vormgegeven.

  • Eind september 2018 werd het bestemmingsplan het door de gemeenteraad van Loon op Zand unaniem vastgesteld. Daarna kregen buurtbewoners de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de Raad van State.

  • In december 2018 werd duidelijk dat er drie beroepen waren ingediend. Hiervan zijn er uiteindelijk twee overgebleven, welke werden behandeld door de Raad van State.

  • In maart 2019 kende de Raad van State een voorlopige voorziening toe. Dit houdt in dat de Efteling nog niet mag beginnen met uitbreiden, gedurende de looptijd van de beroepsprocedure. Dit om te voorkomen dat er zaken gebeuren die niet teruggedraaid kunnen worden.

  • De Raad van State gaf duidelijk aan dat zij deze keuze maakte, omdat in het bestemmingsplan een aantal regels niet duidelijk genoeg geformuleerd was. Op basis hiervan heeft de gemeente een herstelbesluit voorgelegd, waarin een aantal zaken duidelijker omschreven zijn.  

  • In juni 2020 vond een 9,5 uur durende zitting plaats, waarin alle beroepsgronden en onderzoeken werden besproken. Zo had de Raad van State voldoende input om tot een uitspraak te komen.

  • In oktober 2020 deed de Raad van State een tussenuitspraak over het bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’. Zij verklaarden een groot deel van de beroepsgronden ongegrond, maar enkele onderwerpen niet. Op deze onderwerpen bleek verduidelijking of aanpassing nodig. De gemeente van Loon op Zand kreeg een half jaar de tijd om, in overleg met de Efteling, deze aanpassingen door te voeren. 

  • In februari 2021 stelde de gemeenteraad van Loon op Zand het aangepaste voorstel unaniem vast. De stukken werden naar de Raad van State gestuurd.

  • In juni 2021 deed de Raad van State een uitspraak over het aangepaste voorstel.