Bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030

De Efteling is sinds de opening van het Sprookjesbos in 1952 uitgegroeid tot een van de grootste attractieparken van Europa. Om deze positie vast te houden en de continuïteit van de organisatie te waarborgen, wil de Efteling doorgroeien tot een internationale bestemming met jaarlijks 5 miljoen bezoeken. Om bezoekers uit binnen- en buitenland te stimuleren het park te bezoeken, moet de Efteling blijven investeren in nieuwe attracties en haar verblijfsmogelijkheden uitbreiden. De gewenste groei van de Efteling sluit aan op de ambities van de provincie Noord-Brabant, regio Midden-Brabant en gemeente Loon op Zand.

Bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030
De gemeente, provincie en de Efteling hebben gezamenlijke belangen bij de groei van de Efteling, bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid en de economische ontwikkeling van de regio. Daarom is samen gekeken hoe de groei het beste kan plaatsvinden. Na een uitgebreid traject van 3½ jaar zal dit naar verwachting na de zomer van 2018 resulteren in het definitieve bestemmingsplan Wereld van de Efteling 2030. 

In het bestemmingsplan staat de ruimtelijke ontwikkeling van de Efteling tot 2030 centraal. Het laat in drie fasen de gewenste groei van de Wereld van de Efteling zien: de korte termijn (tot 2020), de middellange termijn (2020 tot 2025) en de lange termijn (2025 tot 2030). Het plan geeft onder meer aan in welke richting uitbreiding van het park zal plaatsvinden, welke zones gereserveerd zijn voor verblijf of andere rustige vormen van recreatie, hoe het parkeren wordt geregeld en hoe gezorgd kan worden dat de Efteling, de kern Kaatsheuvel en de regio goed bereikbaar blijven. Voor overheden vormt het een kader om deelplannen, zoals de bereikbaarheid en vergunningen, aan te toetsen.

Uitgebreid traject
Aan het bestemmingsplan is een zorgvuldig traject voorafgegaan. Dat traject is gestart op basis van de structuurvisie van de gemeente Loon op Zand. Op verzoek is vervolgens gezamenlijk een nota Ambities & Uitgangspunten, een Masterplan en een Ontwerp Bestemmingsplan opgesteld. Deze plannen zijn vastgesteld door de gemeenteraad. Ook is er een uitgebreid verkeersonderzoek uitgevoerd en een milieueffectrapportage toegevoegd. Het bestemmingsplan is de laatste fase van het hele traject.

Belanghebbenden, zoals omwonenden, buurgemeenten en maatschappelijke organisaties zijn op verschillende momenten in het proces betrokken, onder meer door middel van maatschappelijke raadplegingen, inloopavonden en formele inspraakmomenten. Hierdoor zijn de plannen steeds aangepast.

Uitbreiding in oostelijke richting en nieuwe attractie in 2020
Onderdeel van het bestemmingsplan is een uitbreiding van 8 ha in oostelijke richting. De Efteling wil haar gasten in 2020 trakteren op een nieuwe attractie in dit nieuwe gebied. Om dit tijdig te kunnen realiseren wil de Efteling in het eerste deel van het gebied (ca. 3 ha) snel aan de slag gaan. Daarom is in januari 2018 de gemeente om toestemming gevraagd om een omgevingsvergunningprocedure op te starten. Deze toestemming is nodig om -vooruitlopend op het nieuwe bestemmingsplan- voor dit kleine deel van het gebied af te mogen wijken van het huidige bestemmingsplan. Dit verzoek is, vanwege de omvang van het totale bestemmingsplan, on hold gezet.

Plan is (gewijzigd) vastgesteld door gemeenteraad
Op 24 augustus heeft de gemeenteraad van de gemeente Loon op Zand het Bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’ ter vaststelling aangeboden. De gemeenteraad heeft het Bestemmingsplan, na een traject van bijna vier jaar, op 20 september officieel (onder enkele voorwaarden) vastgesteld.

De afgelopen jaren hebben zienswijzen steeds geleid tot een aanpassingen in en aanvullingen op het vast te stellen Bestemmingsplan. Er zijn o.a. twee rapportages toegevoegd (een Beeldkwaliteitsplan en een onafhankelijk rapport ‘Nut en noodzaak’) en een aanvulling op de Milieu Effect Rapportage.

Het resultaat is een Bestemmingsplan waar de Efteling trots op is en waarin thema’s als bereikbaarheid, groei, geluid en licht nog beter geborgd zijn door voorwaardelijke verplichtingen of planregels.

Bij de uitrol van de plannen de komende jaren wil de Efteling de goede samenwerking met alle partijen (gemeente, provincie, omwonenden, etc.) zeker voort te zetten. Er wordt gestart met de eerste ontwikkelingen in het kader van bereikbaarheid: de aanleg van de snelfietsroute, het omleggen van de Horst en het voltooien van de wisselstroken op de Europalaan.

Raad van State
Het vastgestelde bestemmingsplan ‘Wereld van de Efteling 2030’ lag van 25 oktober 2018 tot en met woensdag 5 december 2018 ter inzage. In deze periode zijn beroepschriften ingediend bij de Raad van State, waaronder een verzoek om voorlopige voorziening. Tot dit schorsingsverzoek is behandeld treedt het bestemmingsplan nog niet in werking. De Efteling wacht deze juridische procedure af.

Raad van State bevriest plannen
De Raad van State heeft op vrijdag 1 maart 2019 besloten dat het vastgestelde bestemmingplan ‘Wereld van de Efteling 2030’ nog niet in werking treedt. Dat betekent dat de Efteling voorlopig niet mag uitbreiden.

Fons Jurgens, Algemeen Directeur Efteling: “Het is een enorme teleurstelling dat we nog niet verder kunnen met onze uitbreidingsplannen. De plannen zijn tot stand gekomen na een uitgebreid proces van bijna vier jaar, waarin de inbreng van veel partijen en van omwonenden is verwerkt. We hadden dus natuurlijk liever een andere uitspraak gezien. We kunnen niet anders doen dan de bodemprocedure, die eind 2019 start, af te wachten. Tot die tijd zitten we natuurlijk niet stil. Volgend jaar gaan we onze gasten verrassen met de nieuwe achtbaan Max & Moritz.”

“We willen groeien, maar tegelijkertijd het groene karakter van het park behouden.’ 
Fons Jurgens, Algemeen Directeur Efteling