Voorwaarden

Deze actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie "Winactie: Vakantiepark Efteling Loonsche Land", hierna te noemen: “Actie”, die wordt georganiseerd door Efteling B.V., gevestigd te Kaatsheuvel aan de Europalaan 1, hierna te noemen: “de Efteling”.

Artikel 1 Algemeen

1.1 Elk in Nederland en België woonachtig persoon is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.
1.2 Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de Actie. 
1.3 Medewerkers van de Efteling en hun familieleden, alsmede door de Efteling ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname. 
1.4 Deelname aan de Actie is gratis. Investeringen ten behoeve van de Actie gedaan door de deelnemer van welke aard dan ook zijn voor eigen rekening.
1.5 Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de Actievoorwaarden en verklaart hij of zij zich te zullen houden aan de voorwaarden die aan de Actie zijn verbonden en/of op enigerlei wijze daarop betrekking hebben.

Artikel 2 Gegevens/Privacyverklaring 

2.1 Om mee te doen aan de Actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (o.a. jouw naam, leeftijd, e-mailadres en/of NAW-gegevens).
2.2 Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. Deelnemers die onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekken, kunnen worden uitgesloten van deelname en kunnen geen aanspraak maken op eventuele prijzen.
2.3 De gegevens die de Efteling in verband met de deelname aan deze Actie verkrijgt worden opgenomen in het gegevensbestand van de Efteling. De gegevens zullen vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming worden behandeld (zie: 
https://www.efteling.com/nl/privacy-statement).
2.4 De door deelnemers jonger dan 18 jaar verstrekte gegevens zullen zonder toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan ten behoeve van deelname aan de Actie.
2.5 De door deelnemers van 18 jaar en ouder verstrekte gegevens kunnen en mogen door de Efteling (en indien daarvoor ook aparte toestemming is gegeven: haar partners) worden gebruikt voor andere (commerciële) doeleinden, voor zover de deelnemer daarvoor toestemming heeft gegeven.

Artikel 3 Hoe en wanneer kan je meedoen? 

3.1 De Actie loopt van donderdag 12 mei 2022 tot en met zondag 5 juni 2022.
3.2 Je kunt gratis deelnemen aan de Actie door het formulier in zijn volledigheid in te vullen en de gestelde vragen te beantwoorden.
3.3 Door de vragen te beantwoorden maak je kans op een overnachting van drie nachten met aankomst op vrijdag in een van de hutten in Vakantiepark Efteling Loonsche Land. 

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars

4.1 Onder de deelnemers die de prijsvraag correct beantwoord hebben wordt een prijswinnaars geloot. De winnaar wordt via voor 17 juni op de hoogte gesteld via de mail. 
4.2 Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
4.3 Indien je de winnaar van een prijs bent, geef je de Efteling hierbij toestemming om jouw naam en /of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld (van bijvoorbeeld een eventuele prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze Actie.

Artikel 5 Prijzen

5.1 Overnachting van drie nachten in Vakantiepark Efteling Loonsche Land met aankomst op vrijdag en een maximale waarde van € 1.160,00
5.2 Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan de Efteling. 
5.3 Indien over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting zal dienen te worden afgedragen zal de Efteling deze belasting voldoen.
5.4  Gewonnen prijzen kunnen tot 3 maanden na sluiting van de inzendingstermijn worden opgeëist. Wanneer de Efteling dan nog geen reactie heeft ontvangen, kan er geen aanspraak meer worden gemaakt op de gewonnen prijs.


Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring 

6.1 Ondanks de constante zorg en aandacht die de Efteling besteedt aan de samenstelling en functionaliteit van de Actiesite, kan de Efteling niet uitsluiten dat de Actiesite onvolledige en/of onjuiste informatie bevat. Voor de Efteling is het ook onmogelijk om vooraf bijvoorbeeld informatie/bijdragen die door deelnemers via en/of verband houdende met de Actiesite verstrekt en/of openbaar gemaakt worden, te screenen.
6.2 De Efteling, de partner(s) van de Efteling en/of anderszins door de Efteling bij de Actie betrokken derde(n) zijn niet aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de Actie en/of het gebruik (door de deelnemer) van de Actiesite.
6.3 De deelnemer is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor diens gebruik van de Actiesite, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, de informatie/bijdragen die door de deelnemer wordt verstrekt via de actiesite. Deelnemer vrijwaart de Efteling, haar partner(s) en anderszins door de Efteling bij de actie betrokken derde(n) volledig voor alle mogelijke schade van derde(n) op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het gebruik door de deelnemer van de Actiesite.

Artikel 7 Rechten Efteling

7.1 De Efteling behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de Actie te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Efteling hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
7.2 De Efteling behoudt zich tevens het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de Actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
7.3 De Efteling behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om (verdere) deelname door personen (tussentijds) te weigeren en/of personen (tussentijds) uit te sluiten van het winnen van prijzen, zonder dat de Efteling daarvoor een reden hoeft te verstrekken.

Artikel 8 Gebruik van Actiesite

8.1 De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de Actiesite, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij de Efteling en/of één van haar licentiegevers.
8.2 De Actiesite mag uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de Efteling is gegeven.

Artikel 9 Contact

Als je vragen, klachten of opmerkingen hebt over de Actie of over de website, neem dan contact met ons via: informatie@efteling.com.

Artikel 10 Diversen

10.1 Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
10.2 Op deze Actie zijn onze algemene voorwaarden en privacyverklaring van toepassing, te vinden op www.efteling.com. 
10.3 Deze Actie is voor wat Nederland betreft in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Deze Actie is voor wat België betreft aan te merken als een Gratis Kansspel en voldoet aan de daaraan gestelde regels.