Voorwaarden winactie Efteling Kids Radio

Deze actievoorwaarden (“Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op de actie "Efteling Kids Radio Winactie", hierna te noemen: “Actie”, die wordt georganiseerd door Efteling BV, gevestigd te Kaatsheuvel aan de Europalaan 1, hierna te noemen: “de Efteling”.

Artikel 1 Algemeen
1.1 Elk in Nederland woonachtig persoon is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.
1.2 Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de Actie. 
1.3 Medewerkers van de Efteling en hun familieleden, alsmede door de Efteling ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname. 
1.4 Deelname aan de Actie is gratis. Investeringen ten behoeve van de Actie gedaan door de deelnemer van welke aard dan ook zijn voor eigen rekening.
1.5 Door deelname aan de Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met de Actievoorwaarden en verklaart hij of zij zich te zullen houden aan de voorwaarden die aan de Actie zijn verbonden en/of op enigerlei wijze daarop betrekking hebben.

Artikel 2 Gegevens/Privacyverklaring 
2.1 Om mee te doen aan de Actie kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (o.a. jouw naam, e-mailadres en/of NAW-gegevens).
2.2 Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. Deelnemers die onjuiste en/of onvolledige gegevens verstrekken, kunnen worden uitgesloten van deelname en kunnen geen aanspraak maken op eventuele prijzen.
2.3 De gegevens die de Efteling in verband met de deelname aan deze Actie verkrijgt worden opgenomen in het gegevens bestand van de Efteling en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.
2.4 De door deelnemers jonger dan 18 jaar verstrekte gegevens zullen zonder toestemming van hun wettelijke vertegenwoordigers niet worden gebruikt voor andere doeleinden dan ten behoeve van deelname aan de Actie.
2.5 De door deelnemers van 18 jaar en ouder verstrekte gegevens kunnen en mogen door de Efteling en haar partners worden gebruikt voor andere (commerciële) doeleinden, voor zover de deelnemer daarvoor toestemming heeft gegeven.
2.6 Aan de Efteling via de Actiesite door bezoekers op verzoek van de Efteling verstrekte persoonlijke gegevens zullen verder door de Efteling naar beste vermogen vertrouwelijk worden behandeld.

Artikel 3 Hoe en wanneer kan je meedoen? 
3.1 Iedere week is er een nieuwe Actie. Deze loopt iedere week van maandag t/m zondag.
3.2 Je kunt deelnemen door mee te doen met de Actie op efteling.com/kidsradio. Je kunt gratis deelnemen aan de Actie door alle stappen te doorlopen op efteling.com/kidsradio. Hierbij moet je een vraag beantwoorden en je NAW gegevens achterlaten om kans te maken op prijzen.
3.3 Je mag zo vaak meedoen als je wilt. Winnaars worden geselecteerd uit alle deelnemers die een juist antwoord op de prijsvraag hebben gegeven en geldige NAW gegevens hebben ingevuld.
3.4 Door mee te doen aan de Actie maak je iedere week kans op verschillende nieuwe prijzen.

Artikel 4 Aanwijzing van de winnaars 
4.1 Na afloop van iedere Actieweek worden de prijswinnaars geloot. 
4.2 Met de winnaars van de Actie zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen over de uitreiking van de prijs, tenzij duidelijk is dat de winnaars op andere wijze worden bekend gemaakt (bijvoorbeeld op een website).
4.3 Over de uitslag van de Actie kan niet worden gecorrespondeerd.
4.4 Indien je de winnaar van een prijs bent, geef je de Efteling hierbij toestemming om jouw naam en /of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld (van bijvoorbeeld een eventuele prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze Actie.

Artikel 5 Prijzen 
5.1 Iedere week worden er nieuwe prijzen uitgereikt. Iedere prijs zal een waarde hebben tussen € 15 en € 60. De totale waarde van de prijzen is maximaal € 45 à € 180.
5.2 Alle prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en zijn niet inwisselbaar voor geld. Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan de Efteling. 
5.3 Indien over de uitgekeerde prijzen kansspelbelasting zal dienen te worden afgedragen zal de Efteling deze belasting voldoen. 

Artikel 6 Aansprakelijkheid en vrijwaring 
6.1 Ondanks de constante zorg en aandacht die de Efteling besteedt aan de samenstelling en functionaliteit van de Actiesite, kan de Efteling niet uitsluiten dat de actiesite onvolledige en/of onjuiste informatie bevat. Voor de Efteling is het ook onmogelijk om vooraf bijvoorbeeld informatie/bijdragen die door deelnemers via en/of verband houdende met de Actiesite verstrekt en/of openbaar gemaakt worden, te screenen.
6.2 De Efteling, de partner(s) van de Efteling en/of anderszins door de Efteling bij de actie betrokken derde(n) zijn niet aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit de Actie en/of het gebruik (door de deelnemer) van de actiesite.
6.3 De deelnemer is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor diens gebruik van de Actiesite, waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, de informatie/bijdragen die door de deelnemer wordt verstrekt via de actiesite. Deelnemer vrijwaart de Efteling, haar partner(s) en anderszins door de Efteling bij de actie betrokken derde(n) volledig voor alle mogelijke schade van derde(n) op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met het gebruik door de deelnemer van de Actiesite.

Artikel 7 Rechten Efteling
7.1 De Efteling behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de Actie te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Efteling hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.
7.2 De Efteling behoudt zich tevens het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de Actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen.
7.3 De Efteling behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om (verdere) deelname door personen (tussentijds) te weigeren en/of personen (tussentijds) uit te sluiten van het winnen van prijzen, zonder dat de Efteling daarvoor een reden hoeft te verstrekken. 

Artikel 8 Gebruik van Actiesite
8.1 De (intellectuele eigendoms-) rechten met betrekking tot de Actiesite, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen berusten bij de Efteling en/of één van haar licentiegevers.
8.2 De Actiesite mag uitsluitend worden gebruikt voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Dit betekent dat al het overig gebruik niet is toegestaan, tenzij daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de Efteling is gegeven.

Artikel 9 Contact 
Als je vragen, klachten of opmerkingen hebt over de Actie of over de website, neem dan contact met ons op:  +31 (0) 416 537 777. 

Artikel 10 Diversen 
10.1 Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.
10.2 Op deze Actie zijn onze algemene voorwaarden en privacyverklaring van toepassing, te vinden op www.efteling.com. 
10.3 Deze Actie is in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.
10.4 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.